The Burlington English Approach

                Burlington English ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือผู้ใหญ่เมื่อจะต้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง เพื่อการเรียนภาษาอังกฤษให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด โดย Burlington English ได้ใช้วิธีการดังต่อไปนี้

หลักสูตรของ Burlington English ถูกออกแบบมาเพื่อลดความกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษ ให้เหลือแต่ความอยากเรียนรู้ภาษามากขึ้น

                นวัตกรรมการผสมผสานความหลากหลายในการเรียนของ Burlington English ทำให้ผู้เรียนเป็นผู้ควบคุมการเรียนของตนเองได้ ซึ่งการที่ผู้เรียนสามารถควบคุมการเรียนของตนเองจะช่วยลดความกังวลในการเรียนภาษาและเป็นการสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความอยากที่จะเรียนมากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องของการออกเสียงซึ่งเป็นจุดสำคัญที่ทุกคนกังวลเมื่อจะใช้ภาษาอังกฤษ คนส่วนใหญ่จะกังวลว่าไม่สามารถออกเสียงคำได้ถูกต้องตามเจ้าของภาษา ด้วยนวัตกรรมของ Burlington English ผู้เรียนจะเรียนรู้ที่จะออกเสียงได้ถูกต้องโดยไม่ต้องกังวลว่าในระหว่างเรียนจะออกเสียงผิดให้ผู้อื่นได้ยินหรือไม่ จุดนี้จะเป็นจุดที่ชักจูงให้ผู้เรียนอยากที่จะเรียนภาษามากขึ้น

ความง่ายของตัวช่วยในนวัตกรรมของ Burlington English (CALL)

                Burlington English ได้ใช้คอมพิวเตอร์มาเป็นสื่อในการเรียนภาษาอังกฤษ ถึงแม้ว่าผู้เรียนที่มีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ที่ดี จะสามารถเรียนภาษาอังกฤษกับ Burlington English ได้อย่างสนุกสนานแล้ว ผู้เรียนที่มีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์น้อย ก็จะสามารถเรียนภาษาอังกฤษกับกับ Burlington English ได้อย่างง่ายดาย เพราะ CALL ซึ่งเป็นคำแนะนำการใช้ที่เข้าใจง่าย และมีตัวช่วยอยู่ในทุกหน้าและทุกส่วนของหน้าที่ผู้เรียนใช้  CALL จะประกอบด้วย “HelpSpots” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่ช่วยอธิบายวิธีการใช้งานของแต่ละส่วนในภาษาแม่ของผู้เรียนหรือภาษาอังกฤษ “Help Movies” ซึ่งเป็นคลิปที่แสดงวิธิการใช้หลักสูตร นอกจากนี้ ผู้เรียนยังสามารถเข้าสู้หน้าที่อธิบายวิธีใช้ เป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาแม่ของตัวเองอีกด้วย

                Burlington English เปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนสามารถฝึกการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเป็นอิสระ โดยปราศจากความกดดันและความกังวลที่อาจเกิดขึ้นได้จากการเรียนในห้องเรียน สำหรับผู้สอนนั้น Burlington English ช่วยให้สามารถดูแลการเรียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนที่เป็นกลุ่มใหญ่ ที่มีพื้นฐานความรู้ทางภาษาอังกฤษแตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถเจาะการดูแลการเรียนรู้เป็นรายบุคคลได้ จากแผนการสอนที่มีการพัฒนาขึ้นมาเป็นอย่างดี และให้ข้อมูลของพัฒนาการในด้านต่างๆ ที่สำคัญๆ ของผู้เรียนได้อย่างง่ายดาย

                นักวิจัยได้ค้นพบว่า การใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนภาษาจะ ประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่องานและโปรแกรมนั้นๆ ได้มีการพัฒนา และการวิจัยอย่างละเอียด อย่างที่ Chapelle (1997); Liu et al. (2002); Warschauer Et Healey (1998) ได้กล่าวไว้ว่า การที่จะทำให้การเรียนประสบความสำเร็จได้ งานที่ให้จะต้องมีความหมาย เหมือนกับสถานะการณ์จริง และมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้เรียนภาษา

                การที่วิธีการสอนของ Burlington English เน้นผู้เรียนเป็นรายบุคคล ประกอบกับความหลากหลายของโปรแกรมสำหรับผู้เรียนในระดับต่างๆ และมีจุดมุ่งหมายของการเรียนที่แตกต่างกันทำให้ผู้เรียนเรียนกับแผนการสอนที่มีการวางแผนอย่างดี ที่ชัดเจนทั้งจุดมุ่งหมายและมีความหมายต่อการเรียนรู้อย่างแท้จริง

Burlington English มีวิธีการสอนที่หลากหลายและต่างกัน

                การที่จะทำการสอนให้มีความหลากหลายและต่างกันตามความต้องการของผู้เรียน จะต้องเข้าใจถึงจุดอ่อนและจุดแข็งของผู้เรียนก่อน ซึ่ง Burlington English ช่วยให้ผู้สอนหาข้อมูลนี้ได้อย่างง่ายดายจาก เครื่องมือการประเมินที่ง่ายต่อการใช้งาน และการเก็บข้อมูล ผู้สอนสามารถติดตามพัฒนาการและคะแนนของผู้เรียนผ่านอินเตอร์เน็ตได้ ผู้สอนจะสามารถเห็นพัฒนาการของทักษะการออกเสียง ความเข้าใจ กระประมวลความรู้ การฟังและการสะกดของผู้เรียนได้ ผู้สอนสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการรายงานพัฒนาการแก่ผู้เรียน และใช้ในการออกแบบว่าจะวางแผนการสอนในห้องเรียนอย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

                นอกจากนี้ Burlington English ยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ตามความเร็ว/ช้าในการเรียนรู้ของตนเอง และสามารถมุ่งเน้นในจุดที่ตนเห็นว่ายาก การรายงานพัฒนาการทำให้ผู้เรียนสามารถควบคุมการเรียนรู้ของตนในหลายๆ ทักษะ และเห็นคะแนนของงานต่างๆ โดยโปรแกรมของ Burlington English จะจนคะแนนที่ดีที่สุดของผู้เรียน และให้โอกาสแก่ผู้เรียนในการพัฒนาคะแนนนั้นๆ ด้วย

วิธีการเก็บข้อมูลของ Burlington English

                เครื่องมือสำหรับการเก็บข้อมูลที่อยู่ในโปรแกรมของ Burlington English ใช้งานง่ายและให้ประโยชน์แก่ผู้สอนและผู้เรียนเป็นอย่างมาก เหล่านักวิจัยเห็นตรงกันว่า การเห็นความสำคัญของภาษาเป็นกุญแจสำคัญในการเรียนภาษา ผู้เรียนจะต้องเข้าใจว่าแง่มุมไหนของภาษาที่จะเรียนรู้ใหม่นี้ยากสำหรับตน  LeLoup and Ponterio (2003) ได้กล่าวไว้ว่า CALL มีประโยชน์มากเพราะช่วยให้ผู้เรียนเห็นข้อผิดพลาดของตน “การใช้ CALL สามารถช่วยให้ผู้เรียนระมัดระวังข้อผิดพลาดมากขึ้น และทำให้ควบคุมความผิดพลาดได้ในอนาคต นอกจากนี้ ผู้สอนยังสามารถใช้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียนที่เก็บได้จาก CALL ไปใช้ในการดูพัฒนาการของผู้เรียนและทำให้มองเห็นลักษณะเด่นของการเรียนภาษาหลายๆ ภาษาในคนคนนั้น” (Cubillos, 1998; Warschauer, 1997)

                จากคำกล่าวข้างต้น วิธีการเก็บข้อมูลของ Burlington English มีความสำคัญสำหรับผู้สอนที่ต้องการติดตามรูปแบบการเรียนของผู้เรียนแต่ละคน โดยเฉพาะในห้องเรียนที่มีผู้เรียนมาก ผู้บริหารที่ต้องการติดตามการสอนของผู้สอน และพัฒนาการของผู้เรียนก็จะได้รับประโยชน์จากวิธีการเก็บข้อมูลนี้มาก ที่สุดนี้การเก็บข้อมูลที่ถูกต้องและง่ายต่อการอ่านนี้ จะเป็นข้อมูลให้โรงเรียนและองค์กรต่างๆ ใช้ในการขอและใช้งบประมาณต่างๆ ได้อย่างดี

หลักการสอนแบบ Burlington English ที่เป็น ESP (English for Special Purposes) การเรียนภาษาอังกฤษเฉพาะทาง และ EAP (English for Academic Purposes) การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเป็นวิชาการ